แนะนำภาควิชา

ประวัติ

          ภาควิชาอนุรักษวิทยา คณะวนศาสตร์ เดิมเป็นแผนกวิชาอนุรักษวิทยา ที่ปรับเปลี่ยนชื่อโครงสร้างการบริหารงานจาก "แผนกวิชา" เป็น "ภาควิชา" ในครั้งที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้เปิดคณะเพิ่มเติมขึ้นจากที่มีเพียง 4 คณะ เป็น 7 คณะ เมื่อ พ.ศ.2509 ซึ่งเป็นปีเดียวกันที่คณะวนศาสตร์ได้ปรับหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตที่ต้องใช้เวลาเรียน 5 ปี เหลือเพียง 4 ปี ในช่วงเริ่มแรกของการเปิดสอนหลักสูตรดังกล่าว ภาควิชาอนุรักษวิทยา รับผิดชอบการเรียนการสอนใน สาขาวิชาเอกอนุรักษวิทยา ที่เน้นวิชาการด้านลุ่มน้ำเป็นสำคัญ จากหลักฐานวารสารงานวิจัยลุ่มน้ำห้วยคอกม้าเล่มที่ 1 อันเป็นเล่มที่กล่าวถึงแผนการดำเนินงานวิจัยทางด้านลุ่มน้ำ ได้แสดงให้เห็นถึงเจตนารมณ์ในการมุ่งมั่นพัฒนาวิชาการทางด้านลุ่มน้ำของภาควิชาอนุรักษวิทยา มาแต่ต้น ซึ่งต่อมาใน ปี พ.ศ.2517 ได้ปรับเป็น แขนงวิชาการจัดการลุ่มน้ำ ใน พ.ศ.2520 ภาควิชาอนุรักษวิทยาเปิดสอนแขนงวิชานันทนาการ เพิ่มขึ้นอีก 1 แขนงในระดับปริญญาตรี พร้อมกับเปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วนศาสตร์) สาขาการจัดการลุ่มน้ำ เมื่อคณะวนศาสตร์เปิดหลักสูตรในระดับปริญญาเอกในพ.ศ.2535 อันเป็นหลักสูตรที่จัดการในรูปแบบของสหวิทยาการในระดับคณะ สาขาวิชาการจัดการลุ่มน้ำ ได้บรรจุเป็น 1 ใน 4 ของสาขา สำหรับแขนงวิชาอุทยาน นันทนาการ ได้เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอุทยาน และ นันทนาการ ขึ้นใน พ.ศ.2542 และในปี พ.ศ. 2549 ก็ได้ปรับปรุงหลักสูตรเป็น หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอุทยาน นันทนาการ และการท่องเที่ยว ต่อมาปี พ.ศ.2554 ได้เปิดสอนหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอุทยาน นันทนาการ และการท่องเที่ยว

 

ปรัชญา

“มีความรู้คู่คุณธรรม นำการวิจัย รับใช้สังคม
ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม”

ปณิธาน

“สร้างความรู้คู่คุณธรรม ผู้นำวิชาการ ด้านการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม”

วิสัยทัศน์

“เป็นผู้นำทางวิชาการ ด้านอุทยาน นันทนาการ
การท่องเที่ยว ลุ่มน้ำและสิ่งแวดล้อม ระดับประเทศ”

วัตถุประสงค์

จัดการเรียนการสอนด้านการจัดการลุ่มน้ำและสิ่งแวดล้อม และด้านอุทยาน นันทนาการและการท่องเที่ยว ตลอดจนปลูกฝังคุณธรรม และจริยธรรมอันดี เพื่อผลิตบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ออกไปรับใช้ประเทศชาติค้นคว้าวิจัยและพัฒนา เพื่อสร้างเสริมองค์ความรู้ใหม่ๆ ตลอดจนพัฒนาองค์ความรู้เหล่านั้น เพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางด้านการจัดการลุ่มน้ำและสิ่งแวดล้อม และด้านอุทยาน นันทนาการและการท่องเที่ยวเพื่อความยั่งยืนของชาติให้บริการทางวิชาการแก่สังคมในทุกระดับสนับสนุนและส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของชาติให้คงอยู่ตลอดไป

นโยบาย

ภาควิชาอนุรักษวิทยามีนโยบายหลักมุ่งเน้นการพัฒนากระบวนการเรียนการสอน การพัฒนางานวิจัยเพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้แบบสหวิทยาการเชิงบูรณาการด้านการจัดการลุ่มน้ำและสิ่งแวดล้อม และด้านอุทยาน นันทนาการ และการท่องเที่ยว เพื่อพัฒนากระบวนทัศน์ในการนำศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ของนิสิตในทุกระดับการศึกษา อันจะเป็นการเสริมสร้างศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ที่ตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืน

ยุทธศาสตร์และแผนกลยุทธ์

เพื่อให้การพัฒนากระบวนการเรียนการสอนของภาควิชาอนุรักษวิทยาสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์และนโยบาย การกำหนดยุทธศาสตร์จึงใช้เป็นกลไกสำคัญในการกำหนดกรอบและทิศทางการดำเนินงานของภาควิชาฯ แผนยุทธศาสตร์มีสาระสำคัญ ดังนี้ ปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนด้านการจัดการลุ่มน้ำและสิ่งแวดล้อม และด้านอุทยาน นันทนาการ และการท่องเที่ยว ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันที่นิสิตที่สำเร็จการศึกษาสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพในสาขาที่เกี่ยวข้องบูรณาการศาสตร์การเรียนการสอน ให้ครอบคลุมองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์พื้นฐาน วิทยาศาสตร์ประยุกต์ และองค์ความรู้ทางสังคม เพื่อให้เกิดการบูรณาการองค์วามรู้ในหลักสูตรการเรียนการสอนเชิงสหวิทยาการ โดยมุ่งเน้นการสอนแบบทีม (team teaching)พัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการตัดสินใจของภาควิชาอนุรักษวิทยาที่สามารถสนองตอบต่อการใช้และการเข้าถึงข้อมูลที่รวดเร็ว โดยครอบคลุมฐานข้อมูลที่เกี่ยวกับนิสิต งานวิจัยและงานบริการวิชาการของอาจารย์เสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือทั้งภายในมหาวิทยาลัยและภายนอกมหาวิทยาลัย ครอบคลุมหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการลุ่มน้ำและสิ่งแวดล้อม อุทยาน นันทนาการ และการท่องเที่ยว เพื่อให้บริการทางวิชาการรวมทั้งเกิดกิจกรรมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ งานวิจัย ที่เข้าถึงความต้องการของหน่วยงานต่างๆ ที่จะสามารถนำศาสตร์ไปใช้ในการวางแผน ดำเนินงาน และการตัดสินใจสนับสนุน เร่งรัด ในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรของภาควิชาอนุรักษวิทยาให้สามารถสนับสนุนการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยผ่านการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น การฝึกอบรม การศึกษาดูงาน รวมทั้งการแลกเปลี่ยนความร่วมกับต่างประเทศสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม โดยเน้นการมีส่วนร่วมของอาจารย์ บุคลากร และนิสิตในทุกระดับชั้น เพื่อให้เกิดการจรรโลงไว้ซึ่งคุณธรรม จริยธรรม ที่ดีงามของสังคม

พันธกิจ

 • “ผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพและมีคุณธรรม วิจัยสร้างสรรค์
  องค์ความรู้และนวัตกรรม ชี้นำและบริการวิชาการแก่สังคม
  ด้านการจัดการลุ่มน้ำและสิ่งแวดล้อม
  และอุทยาน นันทนาการและการท่องเที่ยว”

ภารกิจหลักและภารกิจรอง

ภาควิชาอนุรักษวิทยา มีภารกิจหลักในการรับผิดชอบหลักสูตรที่เปิดสอนเพื่อตอบสนองต่อการเรียนการสอนของนิสิตดังนี้ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วนศาสตร์) สำหรับนิสิตปริญญาตรีที่เลือกเรียนใน 2 สาขา คือ สาขาการจัดการลุ่มน้ำและสิ่งแวดล้อม และ สาขาอุทยาน นันทนาการ และการท่องเที่ยว หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการลุ่มน้ำและสิ่งแวดล้อม) สำหรับนิสิตระดับปริญญาโท สาขาวิชาการจัดการลุ่มน้ำและสิ่งแวดล้อม หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (อุทยาน นันทนาการ และการท่องเที่ยว) สำหรับนิสิตระดับปริญญาโท สาขาวิชาอุทยาน นันทนาการ และการท่องเที่ยว หลักสูตรดุษฎีบัณฑิต (วนศาสตร์) สำหรับนิสิตระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการจัดการลุ่มน้ำและสิ่งแวดล้อม และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (อุทยาน นันทนาการ และการท่องเที่ยว)สำหรับนิสิตปริญญาเอก สาขาวิชาอุทยาน นันทนาการ และการท่องเที่ยว นอกเหนือจากงานสอน ภาควิชาอนุรักษวิทยายังมีภารกิจอื่นๆที่สำคัญอีก นั่นคือ งานวิจัย งานบริการวิชาการ และงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม อีกด้วย

บุคลากร

/ คณาจารย์ / บุคลากรสนับสนุนวิชาการ /

นิสิต

 • วท. บ. (วนศาสตร์) - การจัดการลุ่มน้ำและสิ่งแวดล้อม ปี 3 จำนวนนิสิต 30 คน
 • วท. บ. (วนศาสตร์) - การจัดการลุ่มน้ำและสิ่งแวดล้อม ปี 4 จำนวนนิสิต 12 คน
 • วท. บ. (วนศาสตร์) - อุทยาน นันทนาการ และการท่องเที่ยว ปี 3 จำนวนนิสิต 30 คน
 • วท. บ. (วนศาสตร์) - อุทยาน นันทนาการ และการท่องเที่ยว ปี 4 จำนวนนิสิต 25 คน
 • วท. ม. (การจัดการลุ่มน้ำและสิ่งแวดล้อมป่าไม้) ปี 1 จำนวนนิสิต 4 คน
 • วท. ม. (การจัดการลุ่มน้ำและสิ่งแวดล้อมป่าไม้) ปี 2 จำนวนนิสิต 5 คน
 • วท. ม. (อุทยาน นันทนาการ และการท่องเที่ยว) ปี 1 จำนวนนิสิต 4 คน
 • วท. ม. (อุทยาน นันทนาการ และการท่องเที่ยว) ปี 2 จำนวนนิสิต 0 คน
 • ปร. ด. (วนศาสตร์) - การจัดการลุ่มน้ำ ปี 1 จำนวนนิสิต 1 คน
 • ปร. ด. (วนศาสตร์) - การจัดการลุ่มน้ำ ปี 2 จำนวนนิสิต 0 คน
 • ปร. ด. (อุทยาน นันทนาการ และการท่องเที่ยว) ปี 1 จำนวนนิสิต 3 คน
 • ปร. ด. (อุทยาน นันทนาการ และการท่องเที่ยว) ปี 2 จำนวนนิสิต 1 คน

ผลงานวิจัย

โครงการวิจัย หัวหน้าโครงการ ผู้ร่วมวิจัย ปีที่เริ่มต้น - ปีที่สิ้นสุด ปีงบประมาณ งบประมาณ แหล่งทุน หน่วยงาน ลักษณะโครงการวิจัย สถานะโครงการวิจัย
โครงการวิจัย หัวหน้าโครงการ ผู้ร่วมวิจัย ปีที่เริ่มต้น - ปีที่สิ้นสุด ปีงบประมาณ งบประมาณ แหล่งทุน หน่วยงาน ประเภทโครงการ สถานะโครงการวิจัย
การประยุกต์ใช้แบบจำลอง Soil and Water Assessment Tool (SWAT) และกระบวนการวิเคราะห์ตามลำดับชั้น เพื่อปรเมินพื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วมฉับพลันและดินถล่มบริเวณลุ่มน้ำสรอย จ. แพร่ และลุ่มน้ำคลองท่าน จ. นครศรีธรรมราช ดร.ปิยพงษ์ ทองดีนอก
ดร.ปิยพงษ์ ทองดีนอก บทบาท/หน้าที่: หัวหน้าโครงการ
10/2015 - 10/2015 2015 0 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ภาควิชาอนุรักษวิทยา กำลังดำเนินการ
การพัฒนาต้นแบบการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าวังน้ำเขียว จ. นครราชสีมา ผศ.ดร. ดร.แสงสรรค์ ภูมิสถาน
ผศ.ดร. ดร.แสงสรรค์ ภูมิสถาน บทบาท/หน้าที่: หัวหน้าโครงการ
09/2014 - 09/2014 0 0 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ภาควิชาอนุรักษวิทยา จบโครงการ
อุทกวิทยาของดินและปริมาณน้ำท่าในพื้นที่ป่ายางพาราบริเวณลุ่มน้ำย่อยชายฝั่งตะวันออก จ. ระยอง ดร. สุภัทรา ถึกสถิติย์
ดร. สุภัทรา ถึกสถิติย์ บทบาท/หน้าที่: หัวหน้าโครงการ
09/2014 - 09/2014 0 0 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ภาควิชาอนุรักษวิทยา จบโครงการ
การวิจัยเพื่อพัฒนาสถานีฝึกนิสิตวนศาสตร์หาดวนกรเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมป่าไม้ และการท่องเที่ยวทางธรรมชาติระดับนานาชาติ รศ.ดร. นภวรรณ ฐานะกาญจน์ พงษ์เขียว
รศ.ดร. นภวรรณ ฐานะกาญจน์ พงษ์เขียว บทบาท/หน้าที่: หัวหน้าโครงการ
09/2014 - 09/2014 0 0 สถาบันวิจัยและพัฒนางานวิจัย ม. เกษตรศาสตร์ ภาควิชาอนุรักษวิทยา จบโครงการ
การประเมินค่าดัชนีความชุ่มชื้นของดินวิกฤตเพื่อการเตือนภัยน้ำท่วม ดินถล่ม.... ดร.ปิยพงษ์ ทองดีนอก
ดร.ปิยพงษ์ ทองดีนอก บทบาท/หน้าที่: หัวหน้าโครงการ
09/2014 - 09/2014 2015 0 สถาบันวิจัยและพัฒนางานวิจัย ม. เกษตรศาสตร์ ภาควิชาอนุรักษวิทยา จบโครงการ
การวิเคราะห์อภิมาณพฤติกรรมการอนุรักษ์ของผู้ใช้ประโยชน์พื้นที่คุ้มครอง รศ.ดร. นภวรรณ ฐานะกาญจน์ พงษ์เขียว
รศ.ดร. นภวรรณ ฐานะกาญจน์ พงษ์เขียว บทบาท/หน้าที่: หัวหน้าโครงการ
09/2015 - 09/2015 2015 -0 สถาบันวิจัยและพัฒนางานวิจัย ม. เกษตรศาสตร์ ภาควิชาอนุรักษวิทยา กำลังดำเนินการ

ข่าว/ประกาศ

ภาพกิจกรรม

ติดต่อภาควิชา